Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Noyabr 2017 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29      

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

BƏDİYEV SƏDRƏDDİN RƏHİM OĞLU

PDF faylını alÇapE-poçt


BƏDİYEV SƏDRƏDDİN RƏHİM OĞLUPedaqoji elmlər namizədi, baş müəllim, Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1946-cı ildə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasında anadan olmuşdur. 1955-1966-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində orta təhsil almışdır. 1970-ci ildə ADPU-nin fizika fakültəsini bitirmişdir. 1970-1983-cü illərdə Şəki rayonunun İnçə-Zunud, Qoxmuq kənd orta məktəblərində fizika müəllimi, 1883-cü ildən 1997-ci ilədək ABPKİA və YH İnstitutunun (hazırda AMİ) Şəki filialında kabinet müdiri, 1997-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında Tədris şöbəsinin müdiri, 2000-2008-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialında Müasir təlim metodları və dayaq məntəqələri ilə iş kabinetinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2008-ci ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun  Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. Azərbaycan Respublikasının Qabaqcıl Maarif xadimidir. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1970-ci ildə ADPU-nun fiizika fakültəsini bitirmişdir.
2008-ci ildə 'Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni təlim texnologiyalarından istifadə' mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
1998-ci ildən baş müəllimdir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-ci ildə Şəki rayonu İnçə-Zunud kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.
1971-ci ildə Hərbi xidmətdə olmuşdur.
1972-1974-cü illərdə Şəki rayonu İnçə-Zunud kənd orta məktənində,
1974-1983-cü illərdə Şəki rayonu Qoxmuq kənd orta məktəbində müəllim,
1983-1997-ci illərdə ABPKİA və YH İnstitutunun Şəki filialında kabinet müdiri,
1997-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında tədris şöbəsinin müdiri,
2000-2008-ci illərdə AMİ –nin Şəki filialında kabinet müdiri,
2008-2015-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialında Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri işləmişdir,
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Təlim-tərbiyə prosesində yeni təlim texnologiyalarından istifadə.

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
İREX-in, Unisef-in, BP-BRITISH COUNCIL-un Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi beynəlxalq seminar və konfransların iştirakçısı olmuş, müvafiq sertifikatlar almışdır.
1.Пути развития творческих способностей учащихся. Теореческие и методологические проблемы современного образования.-Метариалы международной научно-практический конференции.18-20 октября 2010 г., Москва.
2.Müəllimlik sənətində etika problemi. - 'Müəllim hazırlığının müasir problemi' mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 28-29 oktyabr 2011-ci il.
3.Yeni təlim texnologiyalarının tətbiq olunduğu dərslərdə tərbiyə məsələləri - 'Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri' mövzusunda Respublika konfransı. Bakı, 28 iyun 2012.
4.Gənc nəslə erməni vandalizmi haqqında - AMEA-nın İnsan hüquqları İnstitutu. Beynəlxalq konfrans, Bakı, 2013.
5.Ümummilli lider H.Əliyevin gender siyasəti qadın hərəkatını stimullaşdıran vasitə kimi. - 'Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri' mövzusunda  VIII beynəlxalq elmi konfrans, BSU, 04-05 may, 2017

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1.Fizika dərslərindən xətaların hesablanılmasının öyrədilməsi. - Fizika və riyaziyyat tədrisi, N-1, 1978.
2.Fənn müvəffəqiyyətlə öyrədilir.  - Azərbaycan məktəbi, N-1, 1984.
3.Filialın dayaq məntəqələri ilə əlbir işi. - AMİ-nin Elmi əsərləri, N-2, 2004.
4.Yaradıcı işləməyi həyat amilinə çevirən müəllim.  - AMİ-nin Elmi əsərləri, N-4, 2004.
5.Orta ümumtəhsil məktəblərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə edərək şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. - Azərbaycan məktəbi, N-6, 2005.
6.Yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində liderlik problemi. - Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri, N-4 2005.
7.Fizika dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni təlim texnologiyalarının rolu. - ADPU-nun Xəbərləri, N-5, 2005.
8.Yeni təlim texnologiyaları vasitəsilə ibtidai sinif şagirdlərinin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. - ADPU-nun Xəbərləri. N-4, 2006.
9.От традиций к инновациям: к вопросу о сущности технологий обучения. - Учитель. М., №6, 2008.
10.Təlim texnologiyaları və onların mahiyyəti. - İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N-1, 2008.
11.Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. - AMİ-nin Xəbərləri,  №4, 2009.
12.Müəllimin professoqramında etika problemi. - Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri, №5, 2010.
13.Технология обучения, его сущность. - Педагогические науки, №4, 2010, Москва.
14.Технология обучения, его сущность.  - Хабарщы, №2-3. Алматы, 2010.
15.Yeni təlim texnologiyalarının tətbiq olunduğu dərslərdə tərbiyə məsələləri. - ADPU-nun Xəbərləri, №3 2012.
16.Ənənə və müasirlik. Müasir dərs, onun bəzi xüsusiyyətləri haqqında. - Hümanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri, №1, 2014.
17.Gənc nəslə erməni vandalizmi haqqında. -Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu. Beynəlxalq konfrans. Bakı, 2013.
18.Görkəmli pedaqoq - Rəfid bəy Əfəndiyev. - II Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri,  №4, 2014.
19.Biliklərin müstəqil əldə edilməsi Qlobal təhsilin önəm verdiyi problem - II Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri,  Bakı, №3, 2015.
20.Müəllim peşəkarlığının taksonomiyası. 'Təhsil', №11, 2016.
21.Azərbaycanda gender siyasəti Ümummilli lider H.Əliyevin ideyalarının davamı kimi.  - Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №1, 2016.
22.Milli təhsilimizin inkişaf mərhələləri, 'Təhsil', №12, 2016.
Fizikadan test məsələlərinin həlli metodikası və testlər. Bakı, Təhsil, 1999.
Fizikadan test məsələlərinin şagirdlərin intelektual səviyyəsinin yüksəldilməsində rolu və təsnifi. Bakı. Müəllim, 2003.
Fiizikanın tədrisində fəal təlim metodlarından istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. ADPU-nun nəşriyyatı, 2005.
Yeni təlim texnologiyaları dərslərdə. Şəki, 2007.
Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri(Müəllimlər üçün metodiki vəsait). Bakı, 'Dərələyəz-M' nəşriyyatı, 2009.
Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri. Yenidən işlənmiş, əlavələr edilmiş 2-ci nəşr. Bakı, 'Mütərəcim',2014
Didaktika (həmmüəlliflərlə birlikdə). Bakı, 'Mütərcim', 2011.
Didaktika-Ali pedaqoji institutlar üçün proqram. Müəlliflər: p.e.dF.N.İbrahimov, p.f.dok S.R.Bədiyev. Bakı, 'Müəllim', 2011.

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Vəzifəsini bilən insan xoşbəxtdir, başqa nemət axtarmasın. T.KARLAYL

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp