VURGUN MƏMMƏDOV

ŞƏXSİ MƏLUMAT

Soyadı, adı, atasının adı: Vurğun Rəhim oğlu Məmmədov
Dоğum tarixi və yeri: 12 dekabr, 1971, İmirli kəndi, Bərdə rayonu, Azərbaycan
Vətəndaşlığı: Bakı, Azərbaycan
Daimi ünvanı: Bakı – Xətai rayonu, K.Kərimov küç, ev 10 mənzil 27
Tеl., faks və e-mail: Моb. (055) 761 14 50 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hərbi vəziyyət: Starşina(Sovet ordusu)
Ailə vəziyyəti: Evli, dörd uşaq atası

ТƏHSİL
1978-1988 - Bərdə rayonu İmirli kənd orta məktəbi
Orta Təhsil
1993-1997 ¬- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversiteti, Tarix ixtisası üzrə bakalavr
1997-1999 - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversiteti, Qədim Dünya tarix ixtisası üzrə magistr
2007-2010 - AMEA-nın Arxiologiya və etnoqrafiya institutunun Müasir etnoqrafiya şöbəsi üzrə doktorantura

ТƏCRÜBƏ
2003-cü il 25 may - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri seçilib.
2000-ci il - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversitetinin,Azərbaycan Tarixi kafedrsının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktorudur.
1993-1997 illərdə - Yeni Azərbaycan Partiyası, Səbail rayonu gənclər təşkilatının sədr müavini olmuşdur.
2010-2018 - 23 saylı Səbail -Nəsimi seçki dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsinin komissiya üzvü
2018-ci ildən - 23 saylı Səbail -Nəsimi seçki dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsi komissiya sədri
2005-ci ildən - Azərbaycan Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar Ittifaqları Respublika Komitəsində təftiş komissiyasının üzvü
2024-cü il 19 mart – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialında direktor

XARİCİ ÖLKƏLƏRƏ SƏFƏRLƏR HAQQINDA MƏLUMAT
1989-cu ildən bu günədək - Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
● 1997-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversiteti,Ümumi tarix ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.”Şummerlər dövlətinin iqtisadi və hərbi qüdrəti”mövzusunda magistr işini müdafiə edib və Qədim Dünya tarix üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
● 2007-2010 illərdə AMEA-nın orxiologiya və etnoqrafiya institutunun Müasir etnoqrafiya şöbəsində tarix üzrə doktorluq təhsili almış və 2010-cu ildə “XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Yazıçı və Maarifçilərinin əsərlərində xalq məişətinin əksi(Ü.Hacıbəyov,Ə.Haqverdiyev)” adlı tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyanı müdafiə etmişdir.
● 2012-ci il 24 yanvar Azərbaycan prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə (protokol N-03-k) Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir
● 22 iyul 2019-cu il tarixində (protokol N 14-k) Azərbaycan prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə dosent adı verilmişdir.

ÇAP VƏ ELMİ İŞLƏRİ:
1. Azərbaycan etnoqrafiyası, Azərbaycan Respublikası TN 06.08.2014-cü il 865 saylı əmrinə əsasən çap edilmişdir. Bakı, 2014
2. Azərbaycan tarixi fənnindən kurs və sərbəst işlərin hazırlanmasına dair, Azərbaycan Respublikası TN 13.02.2014-cü il 170 saylı əmrinə əsasən çap edilmişdir. Bakı, 2014, 4 ç.v.
3. XX əsr Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı, Azərbaycan Respublikası TN 09.12.2014-cü il 1246 saylı əmrinə əsasən çap edilmişdir. Bakı, 2014
4. Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında,Pedaqoji Universitetin Xəbərləri jurnalı. Bakı: 2008, №2 səh 130-134
5. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin yaradıcılığında Azərbaycan xalqının ailə və məişətinin bəzi etnoqrafik xüsusiyyətləri,Tarix və onun problemləri. Bakı: 2008, № 1-2 s. 379-385
6. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin yaradıcılığında etnoqrafik məqamlar Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı: 2008, №1 s. 177-183
7. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərinin yazıçı və maarifçilərinin əsərlərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (yaşayış məskənləri və evlər), AMEA-nın xəbərləri (Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), Bakı: 2009, № 12, s. 322-332
8. Azərbaycan ədibləri və maarifçi ziyalıları nişan və toy adətlərimiz haqqında, Qarapapaqlar, Tiflis, 2009, № 11 (29), s. 21-25
9. О народных одеяниях и украшениях по мотивам произведений Азербайджанских просветителей конца XIX начала XX века (А.Ахвердиев и У.Гаджибекова), Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2010, №1, s. 32-38
10. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti Ə.Haqverdiyev yaradıcılığında,Pedaqoji Universitet xəbərləri,2010
11. Проблема воспитание в творчестве Азербайджанских писателей – просветителей (А.Ахвердиев и У.Гаджибекова), Материалы научной конференции «Современние проблемы гуманитарных и естественных наук», т. I, Москва, 18-20 октября, 2010, s. 81-86
12. Музыкальная культура Азербайджана в творчестве А.Ахвердиева и У.Гаджибекова, Вестник Казахского национального Университета им.Аль-Фараби. Серия историческая. №4,2010, s. 79-85
13. Творчество Узеира Гаджибекова: Етнографический аспект, Материалы III Международной Конференции «Эпический текст: проблемы и перспективы изучения», Пятигорский Лингвистический Институт филологии. Пятигорск, 25-26 №, 2010, s. 65-72
14. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan ziyalıları maarif, elm və mədəniyyət haqqında (Üzeyir Hacıbəyov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Hüseyn Cavid), Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası//Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası//,Bakı, 2010, №1, s.244-252
15. Türkiyə ilə Rusiya arasında diplomatik əlaqələrin yaranması, Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, №1, 2015, s.214-217
16. Tarix elmləri doktoru, professor Məmmədov Xəqani və Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədov Vurğun. Bakalavr təhsili üzrə “Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı” fənninin tədris proqramı. ADPU, 2023 – 78 səh.

BACARIQ
• Ofis ləvazimatları ilə davranmaq (МS Word), Azərbaycan və Türk dillərində sənədlərintərtib olunması,Rus və dilindən Azərbaycan dilinə yazılı tərcümələr etmək .
• Sürücülük

DİL BİLGİSİ
Dillər              Danışmaq           Yazmaq            Oxumaq
Azərbaycan    Yaxşı                    Yaxşı                Yaxşı
Türk                Yaxşı                    Yaxşı                Yaxşı
Rus                 Orta                     Orta                  Orta

ŞƏXSİ GÖSTƏRİCİLƏR
Aldıgı mükafatlar

2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikas qabaqcıl təhsil işçisi “ döş nişanı (Vəsiqə№ 002795)
2001-ci il Yeni Azərbaycan Partiyasının II qurultayına hazırlıqla əlaqədar YAP Səbail rayon təşkilatının 27 oktybar 2001-ci ildə keçirilmiş IV konfransının,eləcə də ilik təşkilatların hesabat-seçki yığıncaqlarının, yüksək səviyyədə təşkilinə, demokratik əsaslarla keçirilməsinə,təmənnasız böyük əmər sərf etdiyinə görə Təşəkkürnamə (0/110~05.12.2001)
01.02.2005-ci il tarixində Gənc nəslin tərəqqipərvər prinsiplər əsasında maarifləndirilməsi və onların cəmiyyətimizin latyiqli təbəqəsi kimi formalaşdırılmasındakı xidmətinə görə Fəxri Fərman
10.05.2005-ci il tarixində Dənizkənarı Milli Parkda keçirilən “Gül bayramı” da fəal iştirakına görə verilir.
27.12.2006-cı il tarixində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversitetinin ictimai həyatında fəal iştirakını,gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki uğurlarını və üniveersitetin yaranmasının 85 illiyində Fəxri Fərman. (Qərar 19b 33ə)
04.09.2007-ci il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki xidmətləri,təhsil işçilərinin hüquqlarının müdafiəsindəki uğurları və Beynəlxalq Müəllim günü ilə əlaqədar Fəxri Fərman (protokol N16)
16.11.2007 ci il tarixində YAP rayon təşkilatının yaradılmasında və 15 illik inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Fəxri Fərman
2009-cu ildə Bələdiyyə seçkilərinin yüksək səviyyədə təşkilini,demokratik əsaslarla keçirilməsinə,təmannasız böyük əmək sərf edildiyinə görə Təşəkkürnamə (YAP Səbail Rayon Təçkilatı İdarə heyətinin 15 yanvar 2010 cu ildə keçirilmiş iclasına əsasən)
17.04.2010-cu il tarixində “Ali Təhsildə Keyfiyyəti İdarəetmə Mexanizmi və Akkreditasiya”adlı elmi konkfransda iştirakına görə sertifikat
2011-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası 20 illiyi Fəxri Fərman
2012-ci il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə Universitetdə uğurlu fəaliyyətinə görə Təşəkkürnamə (Əmr N 1/215 19.04.2012)
19.04.2012-ci il tarixində Həmkarlar İttifaqı işində yaxından iştirakını və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 90 illik yubileyi Fəxri Fərman (Qərar 15b 17ə)
2018-ci ildə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqında xidmətlərinə görə - AHİK-in 25 illik Yubiley döş nişanı
(Vəsiqə №76 Qərar 16b.3)
2021-ci ildə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Komitəsində xidmətlərinə görə medal
(Vəsiqə №2134)
2021-ci ildə Həmkarlar İttifaqında xidmətlərinə görə medal (Vəsiqə №364 19b.6ə saylı qərar)