Firədun Nadir oğlu İbrahimovFirədun Nadir oğlu İbrahimov - kafedra müdiri

KAFEDRANIN TARİXİ

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrası 2002 - ci ildə AMİ - nin Şəki filialının struktur vahidi kimi yaradılmışdır. 2002 - ci ilin sentyabr ayından 2014 - cü ilin noyabr ayınadək Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasına rəhbərlik dosent Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü tərəfindən həyata keçirilmışdir. Hazırda ADPU-nun Şəki filialının struktur vahidi kimi fəaliyyətdədir. 2014 - cü ilin noyabr ayından etibarən Kafedraya professor Firədun Nadir oğlu İbrahimov rəhbərlik edir.

 

ƏMƏKDAŞLARI

• 1 nəfər elmlər doktoru, professor;
• 1 nəfər elmlər doktoru, dosent;
• 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent;
• 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi;
• 5 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim;
• 6 nəfər dissertant;
• 6 nəfər baş müəllim;
• 5 nəfər müəllim;
• 2 nəfər laborant;

1. Rafiq Abduləli oğlu Rasulov-filialın direktoru
2. Firədun Nadir oğlu İbrahimov-kafedra müdiri
3. Hüseyn Lütvəli oğlu Mustafabəyli
4. Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov
5. Gülnara Qurbanəli qızı Abdurahmanova
6. Mehriban Nurməmməd qızı Kərimova
7. Səadət Teyfuq qızı Feyzullayeva
8. Aysel Beybala qızı İmanova
9. Kifayət Fikrət qızı Şirinova
10. Gülnarə Bəhram qızı Qarayeva
11. Nuranə Bəhram qızı Cəbrayılova
12. Günel Oqtay qızı Əliyeva
13. Aysel Hüseyn qızı Əliyeva
14. Qafqaz Məhəmmədhəsən oğlu Ağabalayev.
15. Könül Qurbanəli qızı Süleymanova
16. Sevinc İlqar qızı Kərimova
17. Ulduz Əli qızı Əbdürrəhimova
18. Xan Abubəkir oğlu İlyasov
19. Daşqın Rasim oğlu Yunusov
20. Şəfəq Məmməd qızı Əliyeva
21. Qüdürət Məmməd oğlu Bəkirov
22. Murad Akif oğlu Qəhrəmanov

TƏDRİS-KÖMƏKÇİ HEYƏT:

1. Mirzəzadə Türkay Şahin qızı (laborant)
2. Hüseynbəyli Səkinə Namiq qızı (laborant)

ELMİ FƏALİYYƏTİ

Kafedranin elmi-tədqiqat istiqamətləri
ADPU-nun Şəki filialının Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrası üzrə Elmi istiqamət(M 011300-Pedaqogika və psixologiya; M 011600-İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası)
İdarəetmənin təbiət-riyaziyyat fənlərinin tədrisinin keyfiyyət təminatına istiqamətləndirilməsinin əsas yollarının müəyyənləşdirilməsi (2017-2021-ci illəri əhatə olunur):
Problemlər:
-Təbiət-riyaziyyat fənlərinin tədrisi prosesinin texnolojiləşdirilməsinin optimal variantlarının işlənilməsi;
- Keyfiyyətin idarə olunmasında interaktiv təlim metodlarından faydalanma yolları;
-Təbiət-riyaziyyat fənlərinin tədrisində inteqrasiya imkanlarının reallaşdırılması;
- Kompetensiyaların reallaşdırılması texnologiyalarının tədris praktikasına daxil edilməsi yolları;
-Tədris prosesinin keyfiyyətli qurulmasında innovasiyaların(Riyazi proqram paketlərinin, Təqdimat proqramlarının və s.) rolu;

Kafedra əməkdaşları yuxarıda qeyd edilən istiqamətlərdə müəyyən elmi-tədqiqat işləri aparmış və praktik əhəmiyyət kəsb edən nəticələr əldə etmişlər.

Kafedranın professoru F.N.İbrahimov aşağıdakı dərs və metodik vəsaitləri, 200-dən çox elmi-metodiki məqalələri çap etdirmişdir:
1. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, 1999.
2. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, 2003.
3. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Bakı, 2007.
4. Pedaqogikaya giriş. Bakı, 2008.
5. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010
6. Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.
7. “Didaktika” fənni üzrə proqram. Bakı, AMİ, 2011.
8. Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, Mütərcim, 2013.
9. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, Mütərcim, 2014.
10. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr. Dərs vəsaiti “Mütərcim”, Bakı, 2015.
11. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası Dərs vəsaiti “Mütərcim”,Bakı, 2015.
12. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası Dərs vəsaiti “Mütərcim”,2016
13. Ümumi pedaqogika(Nəzəriyyə, pedaqoji görüşlər, sivilizasiya çağrışlarına istiqamətlənmə) Dərs vəsaiti Bakı,2016
14. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın didaktikası Dərs vəsaiti Bakı,”Mütərcim”, 2017
15. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası Dərs vəsaiti Bakı, “Mütərcim”, 2018 1376 s.
16. “Cəbr” fənninin “matrislər və determinantlar” bölməsinin tədrisi Metodik vəsait Bakı, “Mütərcim”, 2018 96 səh.

Riyaziyyat elmləri üzrə elmlər doktoru, dosent R.A.Rasulov bir sıra dərs və metodik vəsaitlərin, elmi-metodiki məqalələrin müəllifidir.
1. On behavior of solutions of nonlinear parabolic equations .Məqalə. NASA News of Mathematics and Mechanics Institute Baki printing . Mammadov Y.A. Gadjiev Т.S
2. T.S . Hajiev, R.A. Rasulov. Explosive Solution of the Nonlinear Equation of a parabolic Tupe/ Int J Contempt Math. Science. Vol. 4.
3. Müasir informasiya cəmiyyəti və milii təhsilimizin təhsilimizin inkişafı tendesiyaları. “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər inistitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 22-24 2014. Səh 29-31
4. Behaviour of solutions some classes o the nonlinear parabolic equations. XXV İnternational Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2015), 11-15 may, 2015 Skhidnytsia, Ukraine. T.S. Gadjiev. S.A.Aliyev səh 21-22
5. The Linear Degenerate Elliptic Para bolic Equations. XXVII İnternational Conference Problems of Decision Making Under Unce rtainties (PDMU-2016), Kiev 23-27 may, Tbilisi, Rostumi. T.S. Gadjiev. S.A.Aliyev Ctp. 59-60
6. О проведение решений выреждающихся гиперболических уравнений. Akademik M.L.Rəsulovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş, Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. Şəki 28-29 oktyabr 2016. T.S.Gadjiev. Səh 131-135
7. The matematikal modeling of filtration problems in the land and swampyareas. XXIX İnternational Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2017), ABSTRACTS, 10-13 MAY, 2017. Mukachevo, Ukraine. Aliyev S.A.
Rustamov Y.İ. Pg. 16-18
8.Differensial tənliklər (dərs vəsaiti) Bakı,ADPU,2021   

Kafedranın dosenti Y.H.Şükürlü aşağıdakı kitabların, həmçinin bir sıra elmi-metodiki məqalələrin müəllifidir
1998, Bakı, Yetti (elmi-fantastik povest). AMEA Əİ “Ozan” nəşriyyatı, 14,25 ç. v.
2004, Bakı, Cəhrayı gödəkcə. (Seir və hekayələr). “Tural” NPM, 14,5 c.v.
2006, Bakı, Структурные белки (monoqrafiya). “Elm” nəşriyatı, 378 səh
2008, Bakı, İşığın dispersiyası (Dərs vəsaiti). AMİ-nin “Müəllim” nəşriyyatı, 4,75 c.v.

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim H.L. Mustafabəyli aşağıdakı kitabların, həmçinin bir sıra elmi-metodiki məqalələrin müəllifidir.
1. Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007ci il. 179 s.
2. Biocoğrafiyadan qısa izahlı lüğət. Şəki.”Kaskad”. 2017 ci il. 116 s.
3. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.”Kaskad”. 2017 ci il. 226 s.

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim V.Ə.Abdurahmanov bir sıra elmi-metodiki məqalələrin müəllifidir.
1. ”Asymptotic behaviour of the conditional probability of intersection of the level of Markov chain trajectory”İV Congress of the Turkic world mathematical society, Baku-2011
2. ”Asymptotics of numerical characteristics of the first passage time of level by the trajectory of perturbed Markov chain”Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXVII Baku-2012
3.”Осреднем значении времени пересечения уровня процессом авторегресии первого порядка (AR(1))”Neft qaz sahəsində qeyri Nyuton sistemləri akademik A.X.Mirzəcanzadə -nin 85 illik yubleyinə həsr olumuş beynəlxalq elim konfrans,Bakı 2013
4. ”On the asymptotics of the mean vale of the moment of the first level -crossing by the first order autoregression process (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXIIII Baku-2014
5. ”On Asymptotic behavior of the Mean Value Of The First Passage Time Of The Level By A Random Walk Described By Autoregression Process Of order One (AR(1))”Transactions of IMM of NAS of Azerbaijan, XXXV№1 Baku-2015
6.Ümumi riyazi təhsilin həyata keçirilməsi prosesində ehtimal nəzəriyyələr elementlərinin mənimsədilməsi texnologiyası.Bakı,ADPU,2020
7."Funksiyalar altməzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası (dərs vəsaiti).Bakı,ADPU,2021

Kafedranın digər müəllimləri həmçinin dərslik, dərs vəsaitləri və elmi-metodiki məqalələr yazaraq çap etdirmişlər.
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Aysel İmanova bir dərs vəsaiti çap etdirmişdir."Funksiyalar altməzmun xətti üzrə standartların reallaşdırılma texnologiyası.Bakı,ADPU,2021 (Vüqar Abdurahmanovla həmmüəəlifdir)       

TƏDRİS İŞİ

“Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası”kafedrası ali təhsilin bakalavr təhsil pilləsində “riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, “tarix-coğrafiya müəllimliyi” istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas kafedralarından biridir. Bundan əlavə bakalavr təhsil pilləsində kafedra “İbtidai sinif müəllimliyi”, “Tarix- coğrafiya müəllimliyi”, “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi”,”Təhsildə sosial psixoloji xidmət”,” “Xarici dil müəllimliyi” fakültələri üçün qeyriixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.
Gələcək mütəxəsislərin hazırlığında kafedra bakalavr təhsil pilləsində 50 müxtəlif fənn üzrə tədris prosesini reallaşdırır. Tədris olunan fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən həyata keçirilir. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur, prosesin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Təhsil Strategiyasının tələblərinə uyğun şəkildə seçilir.

Bakalavr təhsil pilləsində tədris olunan fənlər:
1. Həndəsə (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
2. Adi diferensial tənliklər (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
3. S.f. Riyazi fizika tənlikləri . (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
4. S.f.Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
5. Riyazi analiz (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
6. Cəbr (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
7. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri. (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
8. Ümumi fizika (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
9. Elementar riyaziyyat -1,2 (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
10. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
11. S.f. Təqribi hüsablama üsulları(Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
12. Riyazi məntiq (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
13. S.f. Ümumiləşmiş funksiyalar və onların tətbiqləri (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
14. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında, İTPM ixtisasında)
15.S.f.Təhsildə Kompüter modelləşdirilməsi (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
16. Təhsildə İKT (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında, İTPM ixtisasında)
17. Alqoritmlər nəzəriyyəsi (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
18. Əməliyyat sistemləri və komputer arxitekturası (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
19. S.f. Riyazi məsələllərin proqramlaşdırılması (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
20. S.f.Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
21. İnformatika -1(Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
22. İnformatikanın tədrisi metodikası (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında)
23. Uşağın anatomiyası və fiziologiyasının əsasları ( Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasında)
24. S.f. Ətraf mühit amillərinin sağlamlığa təsiri ( Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasında)
25. Pediatriya və gigiyenanın əsasları ( Məktəbəqədər təlim və tərbiyə)
26. S.f.Biocoğrafiya (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
27. Geomorfologiya (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
28. Geologiya (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
29. Landşaftşünaslıq (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
30. Hidrometerologiya (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
31. Torpaq coğrafiyası və torpaqşünaslığın əsasları ilə (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
32. Hidrologiya (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
33. Coğrafiyanın tədrisi metodikası (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
34. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
35. Dünyanın iqtisadi və social coğrafiyası (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
36. Ümumi yerşünaslıq (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
37. S.f. Okeanlar coğrafiyası (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
38. Geodeziya , topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
39. Riyaziyyat (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
40. Meterologiya,iqlimşünaslıq(Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
41. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası (Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasında)
42. Uşağın anatomiyası və fiziologiyası ( İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında, Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisasıda
43. RİKNƏ (İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında)
44. S.f. İbtidai siniflərdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi (İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında)
45. S.f. Əyləncəli və qeyri standart məsələ həlli (İbtidai sinif müəllimliyi)
46. S.f.Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər (İbtidai sinif müəllimliyi)
47. S.f. Ekologiya və təbiətin mühafizəsi (İbtidai sinif müəllimliyi)
48. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -1,2 (TBƏ). (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında, İbtidai sinif müəllimliyi, Tarix- coğrafiya müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyytaı müəllimliyi ixtisasında)
49. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -1,2 (Mülki müdafiə ) (Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasında, İbtidai sinif müəllimliyi , Tarix- coğrafiya müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyytaı müəllimliyi ixtisasında)
50. İnformatika və təhsildə İKT (Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasında, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarıcı dil (İngilis dili, fransız dili,) müəllimliyi

Qeyd edilən ixtisaslara uyğun dərs vəsaitləri ,dərslik və proqramlar əldə edilmişdir.

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrası üzrə əsas vəzifələr aşağıda öz əksini tapmışdır:
- bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, laboratoriya, praktiki, seminar və digər dərslərin yüksək elmi - nəzəri səviyyədə aparılması;
- kurs və diplom işlərinə (layihələrinə), istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin sərbəst dərslərinə rəhbərlik edilməsi;
- kurs imtahanlarının və məqbullarının keçirilməsi ;
- dövlət imtahanlarının təşkili və keçirilməsi ;
- təhsil alanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
- kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
- dərslik, dərs vəsaitləri, metodik rəhbərlik və göstərişlər, əyani vəsaitlər və s. hazırlanması, rektorluğun (ya fakültənin) göstərişi ilə dərslik, dərs vəsaiti və tədris metodiki ədəbiyyata rəy verilməsi;
- elmi - tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
- tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsi və nəşr edilməsi üçün rəy verilməsi;
- kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin ayrı - ayrı kafedralarının, professor-müəllim heyətinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, yeni işə başlayan və gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda köməklik göstərilməsi;
- tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilməsi;
- kafedra əməkdaşlarının, həmçinin rektorluğun(fakültənin) tapşırığına əsasən digər iddiaçıların dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
- qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-metodiki köməklik göstərilməsi;
- pedaqoji sahələrdə çalışan mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılmasına köməklik göstərilməsi;
-ali təhsil müəssisələrinin məzunları ilə əlaqələrin təşkil edilməsi.
2014-2017-ci illər üzrə kafedranının elmi tədqiqat istiqamətini “Antropoloji pedaqoji nəzəriyyəyə əsaslanan tədris metodikalarının təkmilləşdirilməsi texnologiyalarının işlənilməsi” təşkil edir.

 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.